pistolety do kl

pistolety do kleju ... dekoracji pistolet gluematic 5000 603
pistolety do kl
95