ocynk 150 kolan

ocynk 150 kolano  prostokątne 150x50mm 350
ocynk 150, kola
42