czasownik czaso

czasownik czasowniki samodzielne dzielą się pod względem: 52
czasownik, wpro
146