oznaka identyfi

oznaka identyfikacyjna  892
oznaka, identyf
84